Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tag: alan kazdin

  • Giới thiệu khóa học: Everyday parenting

    Everyday parenting (Dạy con mỗi ngày) giới thiệu cho bạn một bộ công cụ gồm các kỹ thuật để thay đổi hành vi của trẻ con, phát triển những hành vi mà bạn muốn thấy ở con mình. Các bài học cung cấp hướng dẫn step-by-step và minh họa, để cải thiện quá trình dạy…